• Phone : +91-079-22775288

  • Email : info@saurashtrabank.com

ધી સૌરાષ્ટ્ર કો. ઓપ. બેંક લીમીટેડ.
બેંક ચાર્જ ની વિગત
ચેક બુક ચાર્જ  (૧૫ પેજ) 30+ GST 18% 35.40
ચેક રીટન ચાર્જ 100+ GST 18% 118.00
એમ. એમ. એસ રીટન ચાર્જ 100+ GST 18% 118.00
સિગનેચર વેરિફિકેશન ચાર્જ 100+ GST 18% 118.00
એમ. એમ. એસ વેરિફિકેશન ચાર્જ 100+ GST 18% 118.00
ડુપ્લિકેટ પાસબુક ચાર્જ 50+ GST 18% 59.00
ATM ખોવાયેલ હોય તો નવું ATM લેવા ચાર્જ 200+ GST 18% 236.00
     
ખાતું બંધ કરવાનો ચાર્જ
બચત ખાતું બંધ કરવાનો ચાર્જ (ચેક બુક વગર) 50+ GST 18% 59.00
બચત ખાતું બંધ કરવાનો ચાર્જ (ચેક બુક સાથે) 100+ GST 18% 118.00
બચત ખાતું જો  હોય તો બંધ કરવાનો ચાર્જ 100+ GST 18% 118.00
     
કરંટ ખાતું બંધ કરવાનો ચાર્જ (ચેક બુક સાથે) 100+ GST 18% 118.00
કરંટ ખાતું જો ATM હોય તો બંધ કરવાનો ચાર્જ 100+ GST 18% 118.00
     
ધી સૌરાષ્ટ્ર કો. ઓપ. બેંક લીમીટેડ.
     
લોકર ચાર્જ
લોકર ટાઈપ એક વર્ષ ના ચાર્જ  
A 3000+ GST 18% 3540.00
B 1250+ GST 18% 1475.00
C 700+ GST 18% 826.00